Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de website

Deze website wordt uitgegeven en beheerd door Van Hove & Co BVBA, gevestigd te B-9042 Gent, Eddastraat 31, ondernemingsnummer 0404.809.506 (hierna aangeduid als “de uitgever”).

Deze website (hierna “de site”) is vrij toegankelijk. Ieder persoon die zich toegang verschaft tot de site (hierna “de gebruiker”) wordt verondersteld de gebruiksvoorwaarden van deze site zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien U hiermee niet akkoord gaat, vragen wij om onmiddellijk de site te verlaten.

inhoud van de site


Niettemin alle informatie van de site minutieus werd gecontroleerd, wordt deze informatie uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen enkel geval kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie ; evenmin kan de uitgever garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn.

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als “GDPR”).

In bepaalde gevallen, met name wanneer de gebruiker op de site een formulier invult en dit verstuurt, is het mogelijk dat sommige persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijke informatie en wordt als zodanig verwerkt, ze wordt dus nooit zonder voorafgaande toestemming verkocht of doorgegeven aan derden.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen teneinde na te gaan of deze juist zijn en kan eventuele fouten laten corrigeren door hierom te vragen in een aangetekende brief gericht aan de uitgever.

Gebruik van cookies

Zoals de meeste websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Cookies zijn onschadelijke kleine tekstbestanden die geen enkele invloed hebben op uw privacy, noch op de beveiliging van uw computer.

Vermits de site niet kan werken zonder gebruik te maken van deze cookies, worden alle gebruikers die niet akkoord gaan met het gebruik ervan, verzocht om hun browsersessie op de site onmiddellijk te beëindigen.

Toepasselijk recht

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de site en alleen de rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Vragen

Als U vragen heeft over het gebruik van de site, vragen wij om schriftelijk contact op te nemen via post of mail:
Van Hove & Co BVBA, t.a.v. de directie, Eddastraat 31, B – 9042 Gent of info@vanhove.be