Algemene verkoopsvoorwaarden

  • Art. 1.  Al onze facturen zijn betaalbaar te Gent, op de zetel van de vennootschap.
  • Art. 2.  Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking of overeenkomst, dienen deze facturen contant te worden betaald.
  • Art. 3.  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, wordt de factuur van rechtswege verhoogd met intresten van 12% per jaar, te berekenen vanaf de vervaldatum, zonder dat deze intrestvoet lager kan zijn dan de intrestvoet berekend conform de wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties. Wanneer binnen een termijn van vijftien dagen, volgend op de  verzending van een ingebrekestelling bij per post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het  bedrag van de schuldvordering bovendien van rechtswege vermeerderd worden met 10 % van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 50 euro, als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van de  verkoper om de door haar werkelijk opgelopen schade te vorderen, met inbegrip van alle vorderingskosten, van welke aard ook.
  • Art. 4.   Alle geschillen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.